De Barn voert al jaren onderzoeken uit onder stakeholders van verschillende organisaties. Regelmatig wordt door opdrachtgevers en prospects de vraag gesteld wat nu de succesfactoren zijn van een onderzoek. In dit artikel worden de belangrijkste behandeld. 

Het doel van een onderzoek is in veel gevallen tweeledig: enerzijds het ophalen van ervaringen en meningen van stakeholders en anderzijds hen vragen om ideeën en suggesties ter verbetering van de bedrijfsvoering.

Door periodiek het onderzoek te herhalen wordt inzichtelijk hoe de relatie zich door de jaren heen ontwikkelt. Door acties te verbinden aan de resultaten van een onderzoek is het mogelijk de resultaten van een volgende meting positief te beïnvloeden. Ervaring leert dat een succesvol onderzoek aan een aantal zaken voldoet.

#1: Afstemming

Allereerst moet de inhoud van de vragenlijst afgestemd worden op de betreffende organisatie. Niet alleen moet de terminologie passen bij die van de organisatie maar belangrijker nog zijn de thema’s. Als de hoofdstukken van het onderzoek ook nog eens passen binnen thema’s die bijvoorbeeld voorkomen in het strategisch plan dan is dat een bonus.

#2: Anonimiteit

Bij het uitvoeren van een onderzoek is het niet alleen belangrijk een zo hoog mogelijke respons te behalen, het is ook zeker zo belangrijk dat de resultaten stroken met de werkelijkheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat respondenten terecht overtuigd zijn van het feit dat ze volledig anoniem deelnemen aan het onderzoek en dat geen van hun antwoorden naar hun persoonlijk te herleiden vallen.

Ten eerste is het van belang de verschillende groepen waarin resultaten met elkaar vergeleken worden (zogenaamde doorsnedes) uit minimaal 10 personen te laten bestaan.

Daarnaast heeft het werken met een externe partij voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek op dit vlak ook een aantal voordelen: De ruwe antwoorden worden niet door collega’s of managers gezien, en een externe partij rapporteert de resultaten (als het goed is) zuiver en onbevooroordeeld.

#3: Communicatie

De communicatie rondom een onderzoek, of een reeks van onderzoeken, beïnvloedt de respons sterk. Als respondenten weten wanneer ze gevraagd wordt deel te nemen aan een onderzoek, waarom hun mening gevraagd wordt, en wanneer ze terugkoppeling krijgen over de resultaten en de planning van verbeteracties dan zijn ze eerder bereid hun tijd te investeren door de vragenlijst in te vullen.

Als vervolgens blijkt dat management daadwerkelijk met de resultaten van het onderzoek aan de slag gaat zullen respondenten een volgende keer eerder geneigd zijn weer deel te nemen aan een onderzoek.

#4: Opvolging

De resultaten van een onderzoek bestaat voor een groot gedeelte uit cijfermateriaal en daarmee gemiddelde waarderingen van de bevraagde stellingen. Per definitie zullen respondenten zich in bepaalde resultaten herkennen en in andere resultaten minder of zelfs helemaal niet. Een belangrijk onderdeel, zo niet het belangrijkste, is daarom de opvolging.

Door de resultaten met deelnemers aan het onderzoek te bespreken ontstaat een beter begrip voor de wederzijdse standpunten en beweegredenen. En dit leidt over het algemeen tot betere samenwerking.

Lees verder:

Aanvullende artikelen met betrekking tot het ophalen van feedback van medewerkers

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wij delen periodiek een overzicht van onze inzichten en hopen u zo te inspireren.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek?

Bel ons op +31 6 11342193