Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden, opdrachtgevers, sollicitanten en medewerkers? Je leest het in deze privacyverklaring.

Algemeen: de gedragscode van De Barn

Wie bij ons werkt of voor ons werkt (onze leveranciers) kent onze gedragscode en houdt zich daaraan.

 • Wij respecteren de data privacy van al onze relaties.
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat we met elkaar nastreven.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Als onze leveranciers of opdrachtgevers vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
 • Als wij data van een bezoeker/ gebruiker verzamelen of uit meerdere bronnen combineren, melden wij dat onomwonden en geven we aan welk doel we ermee hebben en welk voordeel de bezoeker/ gebruiker daarvan heeft.
 • Wij zijn open over de data die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.
 • Indien technisch mogelijk geven wij de bezoeker/ gebruiker de mogelijkheid die data zelf te wijzigen, te verwijderen of mee te nemen.
 • Wij leveren, delen of verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Over ons

De Barn is een adviesbureau voor strategieontwikkeling. Je vindt ons op het volgende adres: Leemzeulder 2A, 1251 AN Laren. Met privacygerelateerde vragen kun je terecht bij Maarten Paul Eurelings, mp@debarn.com.

Je kunt via mp@debarn.com een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. De Barn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat wij niet goed met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij mp@debarn.com en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Van websitebezoekers leggen wij door middel van Google Analytics vast hoe de website wordt gebruikt, om de website te kunnen verbeteren en het dienstenaanbod aan te passen.
 • Het plaatsen van cookies kun je – als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (zie Websitebezoek).
 • Als je als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in onze CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij je informatie na 2 jaar.
 • Als je je hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kun je je via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Als je opdrachtgever wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
 • Als sollicitant verstrek je ons persoonlijke gegevens, zodat wij je sollicitatie kunnen beoordelen. Als je niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij jij ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar).
 • Als je als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 2 jaar na je uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van van claims, audits en juridische/ fiscale verplichtingen.

Websitebezoekers

Bij het bezoek van deze website ontvang je cookies van Google Analytics. Dit zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (PC, tablet, telefoon, etc.) en vanaf welk IP-adres. Er worden geen andere (tracking) cookies van derden geplaatst. Je kunt deze cookies zelf verwijderen. Mocht je voor onze en alle andere websites die jebezoekt het plaatsen van Google cookies willen blokkeren, dan is daar een simpele oplossing voor. Zie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Geïnteresseerden en klanten

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers/ vertegenwoordigers van organisaties.

Het gaat om:

 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
 • Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN-nummer
 • IP-adres
 • Contact- en telefoonnotities

Deze gegevens slaan wij op in het CRM-systeem van De Barn, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Sollicitanten en medewerkers bij De Barn

Als je solliciteert bij De Barn dan verwerken we van jou de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Contact- en telefoonnotities

Als je niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na 4 weken, tenzij wij met jou een andere afspraak hebben gemaakt.

Als je bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een volwaardig personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan:

 • BSN-nummer
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
 • Arbeidscontract
 • Beoordelingen
 • Vakantie- en verzuimregistratie

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in je personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en jij toegang toe hebben. Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/ of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt.

Ben jij een opdrachtgever /verantwoordelijke en is De Barn voor jou een verwerker? Dan hebben wij een verwerkersovereenkomst met elkaar afgesloten en kun je op afspraak (op locatie van De Barn) inzage verkrijgen in het volledige privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van De Barn inclusief alle technische en organisatorische maatregelen.

Onderzoeken

De Barn maakt sinds november 2022 gebruik van onderzoekssoftware van QuestionPro. De aanleiding om over te stappen op deze leverancier heeft vooral te maken met het feit dat de servers van QuestionPro zich in Meppel bevinden en daarmee binnen de Europese Unie. Veel opdrachtgevers van De Barn hechten hier belang aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zoals deze binnen de Europese Unie heet, the General Data Protection Regulation (GDPR).

De aangeleverde lijsten met e-mailadressen die De Barn nodig heeft voor het uitvoeren van de onderzoeken worden binnen 3 maanden na het afronden van een onderzoek vernietigd.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van De Barn.

Laren, 22 november 2022