Parteon

Parteon-getrapt-medewerkerstrajectParteon is een woningbouwcorporatie in de Zaanstreek. Het afgelopen jaar voerde de organisatie, die bekend staat als innovatief in woningbouw-land, intern een aantal veranderingen door om  nóg efficiënter en effectiever te opereren. Zo zijn functieprofielen aangepast en toegespitst op duidelijk omschreven competenties waarop medewerkers in de eindejaarsgesprekken beoordeeld worden. Daarnaast gelden sinds dit jaar de drie kernwaarden ‘Verantwoordelijkheid nemen’, ‘Samenwerken’ en ‘Daadkracht’, met daaraan gekoppelde KPI’s, zodat het voor medewerkers helder is welk gedrag van hen wordt verwacht. Dit is belangrijk voor de doelgerichtheid en productiviteit van medewerkers als individu, en de organisatie in zijn geheel.

Door middel van een medewerkersonderzoek eind 2016, op basis van het Barn model en aangevuld met specifieke vragen in het kader van de organisatieontwikkeling, worden medewerkers actief betrokken bij het hierboven beschreven veranderproces. Het traject levert niet alleen inzicht op in de effectiviteit van de organisatieverandering en concrete verbetersuggesties, het verhoogt ook betrokkenheid onder medewerkers en draagvlak voor de organisatieaanpassingen. Dit laatste is belangrijk voor de eenheidsvorming binnen de organisatie en de borging van de visie en het succes Parteon.

De uitkomsten van het onderzoek stellen de organisatie in staat weloverwogen bestuursprioriteiten en verbeteracties te bepalen, welke in een vervolgmeting, begin en eind 2017 geëvalueerd worden. Zo houdt de directie vinger aan de pols in het kader van de organisatieveranderingen. Eén van de redenen waarom Parteon uit drie kandidaten voor de Barn koos, is het feit dat Parteon in een later stadium het onderzoek kan uitbreiden naar andere stakeholdergroepen, zoals klanten en partners, om de dienstverlening en samenwerking te evalueren en verder te optimaliseren. Met de integrale methode van de Barn worden percepties van verschillende stakeholdergroepen naast elkaar gerapporteerd, waardoor in één oogopslag een compleet beeld van de interne en externe omgeving van de organisatie ontstaat.

MEER NIEUWS